Regulamin

Poniżej znajdziesz regulamin serwisu internetowego https://projektowanie-wnetrz-online.pl/, w którym zawarte zostały informacje o świadczeniu usług za pośrednictwem tego serwisu.

W drugiej części tego dokumentu znajdziesz regulamin świadczenia usług projektowania wnętrz przez Internet.

Serwis należy do Projektowanie Ewa Sitkowska z siedzibą w Warszawa, ul. Wiązana 11 B1. NIP: 5432078388

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@projektowanie-wnetrz-online.pl lub dzwoniąc pod numer 690 660 321

 

Część I

Regulamin korzystania z serwisu Projektowanie Wnętrz Online

 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)      AdministratorProjektowanie Ewa Sitkowska z siedzibą w Warszawa, ul. Wiązana 11 B1. NIP: 5432078388

2)     Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://projektowanie-wnetrz-online.pl/regulamin/,

3)     Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://projektowanie-wnetrz-online.pl/,

4)     Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2

Postanowienia wstępne

1.       Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom możliwości:

1)      przeglądania zawartości Serwisu,

2)     zapisania się do newslettera,

2.      Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.

3.      Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są: 

1)      dostęp do Internetu,

2)     standardowy system operacyjny,

3)     standardowa przeglądarka internetowa,

4)     posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu komunikacji dwustronnej

4.      Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

5.   Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://projektowanie-wnetrz-online.pl/

6.      Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

7.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

8.     Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 3

Zawartość Serwisu

1.       Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.

2.      Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.

3.      W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika na strony zewnętrzne, w szczególności na strony sklepu Administratora, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup produktów z oferty Administratora.

4.      Zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

5.      Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora.

§ 4

Materiały dodatkowe

1.       Za pośrednictwem Serwisu Administrator może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak teksty, grafiki, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, materiały audiowizualne.

2.      Dodatkowe materiały mogą być dostępne do pobrania w różnych miejscach Serwisu. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pojedyncze pliki lub archiwa .zip lub .rar.  

§ 5

Newsletter

1.      Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapisać się do newslettera

2.  Newsletter polega na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Administratora. Użytkownik może również wyrazić dodatkową zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących partnerów biznesowych Administratora.

3.  Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w specjalny link znajdujący się w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub kierując stosowne żądanie do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 6

Reklamacje

1.       Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.

2.      Reklamacja powinna zawierać:

1)      oznaczenie Użytkownika,

2)     przedmiot reklamacji,

3)     okoliczności uzasadniające reklamację,

4)     żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.

3.      Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. biuro@projektowanie-wnetrz-online.pl

4.   Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

1.       Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.      Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.  
3.      Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://projektowanie-wnetrz-online.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8

Odpowiedzialność Administratora

1.       Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.

2.     Administrator nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.

3.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z przerwami w dostępności Serwisu.

 

Część II

Regulamin świadczenia usług przez Projektowanie Wnętrz Online

 § 1

 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, oprócz wymienionych wcześniej definicji przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Projektowanie Wnętrz Online – właściciel Serwisu, Projektowanie Ewa Sitkowska z siedzibą w Warszawa 04-765, ul. Wiązana 11 B1, NIP: 5432078388

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://projektowanie-wnetrz-online.pl/,

Klient – nabywca usługi osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu poprzez serwis.

Projekt – unikalny koncepcyjny projekt aranżacji wnętrz dostarczany drogą elektroniczną w postaci plików komputerowych.

Projektant – projektant wnętrz, który wykonuje projekt zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez klienta, wykorzystując swoje kwalifikacje i umiejętności.

Pakiet Usług – pakiet określający dany zakres usług związanych z przygotowaniem projektu udostępniony za pośrednictwem Serwisu w zakładce Cennik.

Koordynator – osoba pierwszego kontaktu organizująca całość pracy między klientem, a projektantem.

Dni robocze – należy rozumieć jako wszystkie dni powszednie, z pominięciem soboty, niedzieli i świąt, które zgodnie z art. 1519 § 1 k.p są dniami wolnymi od pracy.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Z chwilą dokonania zamówienia projektu klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli klient ma pytania odnośnie zapisów regulaminu może poprosić o więcej informacji poprzez mail biuro@projektowanie-wnetrz-online.pl.

2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku złamania przez klienta prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Jakiekolwiek odstępstwo od zapisów zawartych w regulaminie wymaga ustalenia między klientem, a koordynatorem w formie maila z potwierdzeniem przyjętych warunków.

4. Materiały opracowane przez projektantów współpracujących z Projektowanie Wnętrz Online, nie są projektami w rozumieniu zapisów prawa budowlanego.

5. Przed zakupem projektu wnętrza klient zobowiązany jest potwierdzić możliwość wprowadzenia zmian i ich zakresu w inwestycji. W zależności od rodzaju inwestycji klient może tego dokonać u dewelopera, administratora budynku lub autora projektu.

6. Prace na projekcie dzielimy na trzy etapy:

 • Projekt koncepcyjny -> rzut 2d z obrazem sytuacyjnym
 • Projekt standard -> wizualizacje i lista projektowa
 • Projekt max -> projekty techniczne i kosztorys

Przejście do kolejnego etapu projektu oznacza zaakceptowanie poprzedniego etapu pracy. Przejście do kolejnego etapu pracy oznacza brak możliwości wprowadzenia nieodpłatnych zmian w projekcie wynikających z poprzedniego etapu.

7. Jeśli klient dokonał opłaty za cały projekt przed rozpoczęciem prac w każdej chwili niezależnie od przyczyny może zakończyć współpracę. W przypadku zakończenia współpracy Projektowanie Wnętrz Online zwróci wpłaconą kwotę za projekt proporcjonalnie do postępu w pracy.  

 

§ 3

Zasady świadczenia usługi

Składanie i realizacja zamówień:

1. Klient składa zamówienie poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie www.projektowanie-wnetrz-online.pl lub mailowo. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości koordynator projektu niezwłocznie kontaktuje się z Klientem, w celu uzupełnienia bądź zmodyfikowania wprowadzonych informacji.

2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac nad projektem jest dostarczenie przez Klienta wszystkich wymaganych materiałów. Wymagania mogą być różne w zależności od projektu, jednak zazwyczaj jest to:

 • Ankieta preferencji klienta
 • Rzut 2d zawierający wymiary ścian w pomieszczeniu
 • Oznaczenie wyprowadzeń wodno-kanalizacyjnych
 • Oznaczenie wyprowadzeń instalacji elektrycznej i punktów oświetleniowych
 • Lokalizacja szybów wentylacyjnych oraz kratek wentylacyjnych
 • Wymiary otworów drzwiowych (wysokość, szerokość)
 • Wymiary otworów okiennych, oraz odległości określające umiejscowienie ich na ścianie (wysokość od podłogi, odległość od ściany)
 • Zdjęcie każdej ściany i opisanie widoku w nazwie pliku (nie wymagane jeśli mieszkanie jeszcze nie powstało), przykład pod linkiem >
 • Płatność za projekt (zaliczka lub całość)

W przypadku zakupu nowej inwestycji wymienione powyżej materiały powinny być udostępnione przez dewelopera. Jeśli klient nie posiada dokumentacji konieczne jest jej opracowanie zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem >>.  W przypadku opracowania dokumentacji przez klienta wszystkie dane zostaną naniesione na projekt inwentaryzacji i odesłane do ponownego potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym. Po otrzymaniu materiałów koordynator razem z projektantem sprawdzi dokumentacje i w razie potrzeby prześlę informacje odnośnie uzupełnienia materiałów. W następnym kroku koordynator prześle harmonogram projektu i przekaże projekt do projektanta.

3. W przypadku nie dostarczenia przez klienta wymaganej dokumentacji koordynator ma prawo odmówić realizacji projektu. Jeśli na tym etapie została wpłacona zaliczka na projekt wraz z odmową realizacji zostanie ona zwrócona klientowi.

4. Koordynator jest osobą odpowiedzialną za:

 • Skompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia projektu
 • Przygotowanie harmonogramu projektu
 • Przyjęcie płatności przed przystąpieniem do projektu oraz w trakcie jeśli klient płaci w podziale na raty
 • Kontakt z klientem i skompletowanie materiałów oraz przesłanie wyceny w przypadku gdy potrzebna jest dodatkowa praca przy projekcie
 • Sprawdzenie poprawności wykonania zlecenia zgodnie ze standardem ujętym na stronie w zakładce „przykład realizacji” określonego pakietu oraz w regulaminie
 • Kontakt z klientem, gdy wyniknie jakakolwiek niezgodność co do zakresu projektu
 • Klient może również poprosić koordynatora o pośrednictwo we współpracy z projektantem

Terminy:

1. Harmonogram określa czas dostarczenia projektów przez projektanta. Przy projektowaniu pomieszczeń harmonogram zakłada:

Projekt koncepcyjny:

 • 3 dni robocze na przygotowanie projektu koncepcyjnego
 • 2 dni robocze na wprowadzenie modyfikacji zgłoszonych przez klienta do projektu

Projekt standard:

Terminy jak w projekcie koncepcyjnym oraz:

 • 7 dni roboczych na przygotowanie wizualizacji 3d
 • 3 dni robocze na wprowadzenie modyfikacji
 • 1 dzień przesłanie listy produktów oraz linków do zakupu produktów

Projekt max:

Terminy jak w projekcie standard oraz:

 • 3 dni robocze na przygotowanie projektów technicznych
 • 1 dzień roboczy na przesłanie kosztorysu z listą elementów użytych w projekcie

Dni robocze rozumiane są jako pełne dni liczone od dnia kolejnego po otrzymaniu odpowiedzi od klienta.

Przykład: Klient przesyła odpowiedź w poniedziałek o godzinie 17.30. Projektant ma pełne 3 dni robocze na wykonanie pracy, czyli klient otrzyma materiał najpóźniej w czwartek do końca dnia. Podany czas jest maksymalny. Możliwa jest również sytuacja, w której opracowane materiały zostaną przesłane następnego dnia.

2. Terminy, które obowiązują projektanta zostały określone w punkcie 1 (powyżej). Dłuższy czas odpowiedzi klienta niż zaplanowany w harmonogramie, nie ma wpływu na terminy pracy projektanta przedstawione w punkcie 1. Tym samym harmonogram przedstawia orientacyjną datę zakończenia pracy. Szybkie odpowiedzi po stronie klienta mogą spowodować dwukrotnie szybsze zakończenie prac niż wg harmonogramu. Dłuższy czas odpowiedzi ze strony klienta może spowodować wydłużenie się daty zakończenia projektu.

3. Niezależnie od przyczyny wydłużenia prac, na przykład konieczność uzyskania dodatkowych informacji od dewelopera przez klienta, strony klient i projektant zobowiązane są do kontynuowania dalszych prac zgodnie z zakresem czasu określonym w dniach roboczych w harmonogramie, czyli klient ma 7 dni roboczych na odpowiedź, a projektant zgodnie z pkt. 1 lub indywidualnie ustalonymi terminami w przypadku projektów większych niż jedno pomieszczenie.  

4. W przypadku braku odpowiedzi po stronie klienta w terminie określonym w harmonogramie (7 dni) projektant przypomina o konieczności odpowiedzi i wydłuża okres odpowiedzi o 7 dni. Jeśli po 14 dniach klient dalej nie odpowiada koordynator projektu kontaktuje się z klientem i wydłuża czas odpowiedzi o kolejne 7 dni.

Jeśli klient w łącznym terminie 21 dni od przesłania propozycji nie prześle informacji zwrotnej projekt zostanie zamknięty, a dalsza praca na projekcie wymagać będzie dodatkowej odpłatności.

5. Do każdego zakupionego projektu przesyłamy harmonogram realizacji projektu.

6. Czas realizacji projektu innego niż pomieszczenie, czyli np. całe mieszkanie lub dom jest ustalany indywidualnie na początku współpracy. Jest on zależny od stopnia skomplikowania projektu i wielkości projektowanych pomieszczeń. 

7. Harmonogram projektu ustalany jest między klientem, a koordynatorem przed rozpoczęciem prac. Klient nie powinien wywierać presji na projektanta na szybsze opracowanie materiałów niż zgodnie z ustalonym harmonogramem.

8. W przypadku niedotrzymania terminu przez projektanta klient powinien niezwłocznie poinformować o tym koordynatora projektu.

9. W przypadku niedotrzymania terminu przez projektanta od chwili zgłoszeniu tego faktu do koordynatora klientowi przysługuje ekwiwalent z tytułu kary umownej za brak dotrzymania terminów w postaci 0,5% za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% całego wynagrodzenia.

Współpraca klienta z projektantem i koordynatorem

Po otrzymaniu kompletu materiałów koordynator przekazuje projekt do projektanta. Następnie projektant konsultuje z klientem (telefonicznie lub przez skype) otrzymane informacje przed przystąpieniem do pracy oraz przesyła maila powitalnego.

Jeśli na późniejszym etapie prac istnieje konieczność wyjaśnienia przesłanych materiałów może ono nastąpić telefonicznie lub mailowo. W celu kontaktu telefonicznego klient powinien wysłać maila do projektanta z propozycją 2 – 3 terminów (dzień i godzina). Projektant zadzwoni w proponowanym terminie.

Jeśli klient złożył dyspozycje modyfikacji telefonicznie projektant zobowiązany jest spisać wytyczne i wysłać do klienta mailem oraz poprosić o potwierdzenie ustaleń, a klient do sprawdzenia ich i potwierdzenia, że są kompletne, przed rozpoczęciem pracy projektanta.

Jeśli projektant pominął zmianę wymienioną przez klienta w projekcie naniesienie jej nie powoduje wykorzystania tury modyfikacji projektu.

Realizacja projektu prowadzona jest między klientem, a projektantem. Koordynator zaangażowany będzie jedynie w sytuacji gdy:

 • Klient zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu wymagających dodatkowej płatności
 • Projektant nie dotrzymuje terminów określonych w harmonogramie
 • Klient lub projektant chciałby skonsultować jakąkolwiek kwestie w ramach prowadzonego projektu

Koordynator posiada dostęp do korespondencji między projektantem, a klientem. W sytuacji wymagającej konsultacji koordynator w pierwszej kolejności sprawdza ustalenia między klientem, a projektantem poczynione na mailu, następie konsultuje obustronnie temat i proponuje optymalne rozwiązanie. 

Zakres pracy w ramach projektu:

Projekt koncepcyjny:

 • Opracowanie 3 propozycji układu funkcjonalnego 2d,
 • I tura poprawek
 • Przesłanie projektu finalnego projektu
 • W projekcie uwzględnione zostaną:
  • Wymiary określające umiejscowienie elementów
  • Opisy użytych elementów
  • Oznaczenia przesunięcia elementów ruchomych, np. drzwi

W większości projektów wystarczy jedna tura poprawek. Jeśli kolejna modyfikacja jest konieczna zostanie ona wprowadzona bez dodatkowej odpłatności.

Projekt standard:

 • Działania wymienione powyżej (w projekcie koncepcyjnym)
 • Przedstawienie 2 – 3 wizualizacje na pomieszczenie jako propozycji dla klienta
 • Do pierwszej propozycji wizualizacji klientowi przysługują 2 tury poprawek
 • Jeśli klient chciałby zobaczyć dane pomieszczenie w określonych wariantach, czyli na przykład przy oświetleniu nocnym i zapalonym świetle lub w kilku wariantach kolorystycznych maksymalna ilość to 4 wizualizacje na pomieszczenie podczas jednej tury modyfikacji
 • Po 3 krotnym przesłaniu wizualizacji, czyli pierwszej propozycji i dwóch turach modyfikacji każda kolejna tura modyfikacji będzie odpłatna 200 zł 
 • Przed wprowadzeniem odpłatnej tury poprawek konieczny jest kontakt z koordynatorem oraz uregulowanie płatności
 • Po zaakceptowaniu wizualizacji do klienta przesyłana jest lista elementów użytych na wizualizacji oraz linki do sklepów gdzie można je nabyć

Projekt max:

 • Działania wymienione powyżej (w projekcie standard)
 • Projekty techniczne oraz kosztorys zostaną opracowane na podstawie wcześniej zaakceptowanego projektu koncepcyjnego oraz wizualizacji
 • Projekty techniczne będą uwzględniały rzuty:
  • Instalacji sanitarnych
  • Podwieszanych sufitów
  • Punktów oświetlenia, włączników i kontaktów
  • Układ podłóg
  • Projekt zabudowy kuchennej
  • Projekt mebli na wymiar
  • Sposobu wykończenia ścian (np. rodzaj farby, kamień, itp.)
  • Szczegółowy projekt łazienki z rzutami ścian
  • Rzuty ścian jeśli potrzebne (np. kuchnia lub łazienka)
  • Dostarczenie innego projektu technicznego niż wymienione powyżej wymaga konsultacji mailowej z koordynatorem przed rozpoczęciem projektu
 • Kosztorys będzie uwzględniał:
  • Nazwę produktu
  • Ilość sztuk
  • Cenę
  • Link do produktu
  • Oznaczenie, w którym pomieszczeniu użyty jest produkt
 • Kosztorys nie będzie uwzględniał elementów dobieranych przez firmy remontowe lub dewelopera takich jak (kleje, cement, profile, materiały do budowania ścian i podwieszanych sufitów, przewody elektryczne, rury i elementy hydrauliki, fugi, elementy konstrukcyjne, okna, itp.)  

Cennik

Cennik za pomieszczenie, jest stosowany gdy klient zamawia projekt pojedynczego pomieszczenia lub kilku pomieszczeń

 • Projekt koncepcyjny: 249 zł
 • Projekt standard: 799 zł
 • Projekt max: 1 299 zł

W przypadku pomieszczeń:

 • Od 30 do 44 m2 liczymy stawkę za pomieszczenie x1,5
 • Powyżej 45 m2 liczymy stawkę za pomieszczenie x2
 • W przypadku salonu z kuchnią od 12 m2 do 30 m2 liczymy stawkę za pomieszczenie x1,5
 • W przypadku salonu z kuchnią powyżej 31 m2 liczymy stawkę za pomieszczenie x2

Cennik za m2, jest stosowany gdy klient zamawia projekt całej inwestycji.

 • Projekt koncepcyjny: 20 zł za m2
 • Projekt standard: 60 zł za m2
 • Projekt max: 85 zł  za m2

Nie realizujemy zleceń pojedynczych pomieszczeń według cennika za m2. Np., łazienka 4 m2. W takim przypadku liczymy według cennika za pomieszczenie.

W cenę projektu standard oraz max wliczone są 3 tury przesłanych wizualizacji (1 propozycja + 2 tury modyfikacji). Jeśli klient chciałby zgłosić kolejne modyfikacje do projektu będą one dodatkowo płatne +200 zł za jedną turę zmian na pomieszczenie. Przy dużych pomieszczeniach koszt modyfikacji liczony jest zgodnie z modyfikatorem opisanym powyżej. 

Płatności

1)      Płatność za projekt należy uregulować przed rozpoczęciem projektu.

2)     Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego.

Faktury VAT

 1. Faktury VAT wystawiane są na prośbę Klienta.

2. Faktury wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej w postaci pliku PDF.

3. Konieczność wystawienia faktury należy zgłosić podczas zamawiania projektu.

 Konsultacja po ukończeniu projektu

Po zakończeniu pracy nad projektem klient może w terminie 30 dni kalendarzowych kierować dodatkowe pytania odnośnie projektu. Po tym czasie dalsza konsultacja jest odpłatna w kwocie 120 zł za konsultacje (do 60 min).

 

§ 4

Gwarancja Satysfakcji

1. Realizacja projektu dzielona jest na 3 etapy i każdy etap liczony jest jako 33,(3)% wartości całego projektu

2. Jeśli klient po otrzymaniu pierwszych materiałów od projektanta nie będzie zadowolony z efektu pracy może poprosić o zwrot środków.

3. Zwrot środków nastąpi za niezaakceptowany etap pracy.

Przykład: Klient zamówił projekt standard i wybrał określony projekt koncepcyjny, jednak otrzymane wizualizacje nie spełniły jego oczekiwań. Klient korzystając z gwarancji satysfakcji otrzyma zwrot 50% wartości całego projektu.

4. Klient powinien zgłosić chęć skorzystania z gwarancji satysfakcji do koordynatora projektu.

5. Koordynator po konsultacji telefonicznej z klientem dokona zwrotu środków.

6. Gwarancja Satysfakcji obowiązuje do 5 dni roboczych od otrzymania materiałów.

7. Gwarancja Satysfakcji przestaje obowiązywać jeśli klient zgłosi modyfikacje do otrzymanych materiałów.

§ 5

Reklamacje

1. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@projektowanie-wnetrz-online.pl.

2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od otrzymania drogą mailową.

3. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji poinformujemy za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Klienta.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi zaproponowane zostanie jedno z rozwiązań:
– zwrot kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji,
– rabat na kolejny projekt,
– umożliwienie dokonania kolejnych zmian w ilości oznaczonej w uwzględnieniu reklamacji.

5. W przypadku przesłania niewłaściwych lub błędnych danych, czy wymiarów związanych z projektowanym pomieszczeniem lub jeśli Klient sam dokonuje zmian, projektanci oraz właściciel Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe czy wyrządzone szkody. W tej sytuacji reklamacje nie będą uwzględniane.

6. Jeśli po zgłoszeniu reklamacji strony nie dojdą do porozumienia, właściciel serwisu projektowanie wnętrz online wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie projektów wnętrz na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.

7. Roszczenia lub spory pomiędzy projektowanie wnętrz online, projektantem, a klientem, wynikające ze świadczonych usług powinny być rozpatrywane w następującej kolejności: zgłoszenie reklamacji na adres biuro@projektowanie-wnetrz-online.pl, pozasądowy sposób rozpatrzenia reklamacji, a w ostateczności sprawa sądowa.

8. W przypadku skierowania sprawy do sądu roszczenia lub spory pomiędzy projektowanie wnętrz online, a klientem, wynikające ze świadczonych usług zostaną poddane ostatecznemu rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby firmy projektowanie wnętrz online

§ 6

Prawa autorskie i majątkowe

1.  Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do zakupionego projektu.

2. Klient otrzymuje licencję do użycia projektu na własne potrzeby. Z chwilą przekazania klientowi dokumentacji projektu, udzielone jest prawo do wykorzystania projektu w celu realizacji wyłącznie jednej inwestycji, na potrzeby której projekt został wykonany.

3. Klient nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w projekcie oraz do łączenia projektu z innymi utworami. Klient może wykorzystać projekt wyłącznie w takiej postaci, w jakiej otrzymał go od Projektanta. Jeżeli Klient będzie chciał wprowadzić zmiany do projektu, może zlecić ich wykonanie za dodatkowym, ustalonym przez strony wynagrodzeniem.

4. Projektowanie Wnętrz Online oraz Projektant nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Zamawiającego z projektu z naruszeniem postanowienia z punktu 3.

5. Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i dystrybucji zakupionego projektu.

6. Klient udziela firmie Projektowanie Wnętrz Online zgody na wykorzystywanie projektu w celu promocji świadczonych usług, w szczególności do prezentacji projektu w portfolio, na stronie internetowej, w kanałach społecznościowych (Facebook, Behance, Homebook, Homify, YouTube, Vimeo, itp), na potrzeby prowadzonych konkursów i na prezentacje projektu potencjalnym klientom.

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6 powyżej, dotyczy również materiałów pomocniczych wykorzystanych podczas tworzenia projektu oraz sesji zdjęciowej po realizacji udostępnionej przez klienta dla firmy Projektowanie Wnętrz Online

8. W przypadku prezentacji projektu klienta wszelkie dane osobowe pozostaną niejawne.

§ 7

                                                                                                                                Realizacja projektu

1. Wnętrze zaprojektowane przez projektanta będzie zawierać elementy dedykowane wymagające prac specjalistycznych takich jak: prace stolarskie, prace budowlane, malowanie ścian, stawianie ścian działowych, adaptacja instalacji elektrycznej i hydraulicznej. Na przykład zaprojektowana kuchnia będzie wymagała wykonania przez stolarza.

2. Szczegóły realizacji prac specjalistycznych wychodzące poza zakres określony w projekcie zostaną ustalone między klientem, a wykonawcą remontu. Przykład: wybór zastosowanego kleju do płytek, wybór mechanizmów do zabudowy stolarskiej, itp.

3. Projektowanie Wnętrz Online, ani projektant nie odpowiada za nieprawidłowe wykonanie projektu.

4. Kosztorys projektu wnętrza jest orientacyjny, uśredniony i podany dla polskich warunków realizacji. Podane ceny są w zakresie od minimalnych do średnich rynkowych.

Przykład: wykonanie kuchni zgodnie z projektem w zależności od wykorzystanych materiałów i wykonawcy może wynieść od 10 tys zł do 100 tys zł. W kosztorysie cena za wykonanie projektu powinna być ujęta na poziomie ok 20 tys zł.

5. Projektowanie Wnętrz Online, ani projektant nie odpowiada za niezgodność produktu z opisem zawartym na stronie producenta, dystrybutora lub sklepu do którego prowadzi link z kosztorysu.

6. Kolory użyte w projekcie przedstawione na wizualizacjach mają za zadanie odwzorowanie rzeczywistości, natomiast mogą różnić się co do odcienia z następujących przyczyn:

 • zniekształcenie powstałe na urządzeniu wyświetlającym, (czyli monitorze lub smartfonie) zależne od parametrów nasycenie bieli, kontrastu, ciepła kolorów, właściwości techniczne urządzenia
 • rozbieżności w produkcji polegających na tym że płytki z tej samej serii, mogą być w innym odcieniu w zależności np. od daty produkcji
 • zniekształcenia z uwagi na rodzaj oświetlenia ekspozycji zastosowanego w sklepie oglądanego towaru, ma ono istotny wpływ na odbiór właściwości i może różnić się od późniejszych warunków użytkowych

Szczególnie istotne jest to przy wyborze płytek, frontów, blatów i kolorów farb. Przykład: kolor o nazwie „super white” może w praktyce okazać się odcieniem bieli wpadającym w beż.

Z wyżej wymienionych powodów zalecane jest zweryfikowanie towaru przed zakupem w rzeczywistości.

7. Wizualizacje są orientacyjnym obrazem zaproponowanej aranżacji przestrzeni. Ze względu na ograniczenia techniczne nie mogą odzwierciedlać wszystkich detali wnętrza. Z uwagi na przedstawienie obiektów w perspektywie, odległości na wizualizacjach mogą nie być proporcjonalne.

8. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania projektu należy sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.

9. Wymiary podane na rysunkach wykonawczych sporządzonych przez Projektanta muszą być skorygowane przez wykonawców poszczególnych prac budowlanych do stanu rzeczywistego. Wymiary projektowane mogą różnić się od rzeczywistych. Wynika to między innymi z:

 • możliwych zmian w wymiarach względem otrzymanego planu do stanu faktycznego (zmiana wymiaru w wyniku wykonanych prac, np.: deweloper dopuszcza różnice 2,5% względem dokumentacji początkowej) 
 • innej grubości tynku, rozbieżności mogą występować nawet na tej samej ścianie mierząc wymiar górny, względem środkowego, względem dolnego
 • wymiarowania programów architektonicznych (zaokrąglenie miejsca po przycinku)

W przypadku zauważenia istotnych różnic wymiarowych lub innych technicznych problemów, przed kontynuowaniem dalszych prac, klient obowiązany jest poinformować o tym projektanta oraz koordynatora prowadzącego projekt za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wiadomości e-mail w celu wprowadzenia niezbędnych zmian projektowych.

W przypadku braku poinformowania koordynatora projektu i projektanta o zaistnieniu wyżej wymienionych okoliczności, klient nie ma prawa kierować wobec projektanta ani wobec firmy projektowanie wnętrz online żadnych roszczeń z tytułu wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności.

10. Projektowanie Wnętrz Online, ani Projektant nie ponosi odpowiedzialności za treść i akceptacje przez klienta wycen sporządzanych podczas realizacji projektu. Przykład: wycena pracy firmy remontowej lub wycena wykonania kuchni u stolarza.

A także analizę tych kosztorysów oraz późniejszą dostępność materiałów objętych tymi wycenami. Przykład: brak dostępności określonych płytek po roku od wykonania projektu. W przypadku braku dostępności materiałów, po konsultacji projektant zaproponuje inny podobny produkt w zastępstwie.